Algemene voorwaarden bedrijven

ARTIKEL 1.

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op door Quality Jobs Construct nv (KBO 0477.288.795) en Qjobs Quality Jobs @ Work bv (KBO 0478.962.937) («Qjobs»)  gecommercialiseerde diensten en gelden vanaf het ogenblik waarop deze worden aangeboden aan de gebruiker («Gebruiker»).
1.2. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 24 juli 1987, de op Qjobs van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten en de  bepalingen van het Wetboek Economisch Recht.
1.3. De diensten van Qjobs worden verleend onder de bijzondere voorwaarden die met de Gebruiker bij de aanvraag overeengekomen worden en deze Algemene Voorwaarden. De algemene  voorwaarden van de Gebruiker zullen in geen geval van toepassing zijn.
1.4. De Gebruiker aanvaardt dat alle relevante documenten zoals contracten, werkpostfiches en alle andere documenten die betrekking hebben op de contractuele verhouding door Qjobs per  mail worden bezorgd.
1.5. Qjobs is gerechtigd om de van toepassing zijnde coëfficiënten te verhogen en door te rekenen aan de Gebruiker, mits Qjobs en de Gebruiker hierover voorafgaandelijk in overleg zijn  getreden.
1.6. Indien Qjobs ten gevolge van een maatregel van overheidswege (al dan niet met terugwerkende kracht) geconfronteerd zou worden met bijkomende lasten die niet voorzien (of niet  voorzienbaar) waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met de Gebruiker, is Qjobs gerechtigd om deze integraal door te rekenen aan de Gebruiker onder een  marktconforme coëfficiënt. Zulks geldt eveneens i.g.v. een stijging van de directe of indirecte patronale lasten en alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen of  de werkingskosten van Qjobs doen stijgen.

ARTIKEL 2.

2.1. Overeenkomstig collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 dient Qjobs toe te zien op het principe van de gelijke behandeling ten aanzien van de kandidaten. De Gebruiker er dan ook voor  zorgen dat in de aanvraag enkel functie-relevante criteria worden geformuleerd.
2.2. De Gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van de samenwerking tijdig en spontaan alle informatie die nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van de  dienstverlening door Qjobs en elke wijziging daarvan onmiddellijk te communiceren aan Qjobs. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat zij ter vrijwaring van Qjobs uitsluitend  aansprakelijk is voor het tijdig en volledig verschaffen van deze nuttige of vereiste informatie.
2.3. Qjobs besteedt de grootste zorgvuldigheid aan de werving en de selectie van uitzendkrachten, doch is nooit gehouden tot een resultaatsverbintenis.

ARTIKEL 3.

3.1. Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid zijn enkel toegelaten indien erbij de Gebruiker een nood aan flexibiliteit bestaat conform artikel 8bis van de Wet van 24 juli 1987 en de  artikelen 33 e.v. van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108. De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de beoordeling en het leveren van het bewijs van de nood aan  flexibiliteit. De Gebruiker zal Qjobs dan ook vrijwaren voor alle gevolgen van de niet-naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.2. Overeenkomstig artikel 19 van cao nr. 108 is het Qjobs verboden om uitzendkrachten bij de Gebruiker tewerk te stellen of aan het werk te houden i.g.v. tijdelijke werkloosheid, staking of  lock-out. De Gebruiker zal desgevallend dan ook geen beroep doen op de diensten van Qjobs en zal haar onmiddellijk en schriftelijk in kennis stellen van de omstandigheden.
3.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe enkel beroep te doen op de diensten van Qjobs voor functies in het kader van haar eigen professionele activiteiten en slechts voor werknemers die de  Gebruiker niet ontslaan heeft in een periode van twaalf (12) maanden vóór de tewerkstelling als uitzendkracht via Qjobs.

ARTIKEL 4.

4.1. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht, heeft de Gebruiker gezag, toezicht en controle op de uitzendkracht en staat zij bijgevolg in voor de toepassing van de  bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van de tewerkstelling gelden.
4.2. Overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 24 juli 1987 heeft de uitzendkracht recht op een identiek brutoloon, incl. indexaties, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten  alsof deze in vaste loondienst zou zijn bij de Gebruiker.
4.3. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997, moet de Gebruiker de werkpostfiche invullen en deze voor de tewerkstelling aan Qjobs bezorgen. De Gebruiker verklaart dat  de uitzendkracht enkel de werkzaamheden vermeld op de werkpostfiche zal uitvoeren.
4.4. De Gebruiker moet voorzien in werk gedurende de volledige periode van tewerkstelling. Indien er een gebrek aan werk zou zijn, zal de Gebruiker ander werk voorzien. Indien Qjobs
niet-gewerkte dagen zou moeten uitbetalen aan de uitzendkrachten, zal de Gebruiker deze onverwijld aan Qjobs vergoeden.

ARTIKEL 5.

5.1. De Gebruiker is ter vrijwaring van Qjobs verantwoordelijk voor de toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zal zij zorgen voor de nodige  toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.
5.2. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor de rechtzettingen, kosten en/of verliezen t.g.v. het niet, laattijdig of foutief doorgeven van informatie die nodig is voor het indienen van  een onmiddellijke aangifte (dimona).
5.3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het invullen van de controlekaart C.3.2A. Indien de controlekaart niet correct is ingevuld zullen eventuele boetes voortvloeiend uit deze vergissing  verhaald worden op de Gebruiker.
5.4. De Gebruiker is burgerrechtelijk aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht zou veroorzaken t.a.v. derden. Qjobs is niet aansprakelijk voor schade die de uitzendkracht aan de  Gebruiker zou berokkenen tijdens en naar aanleiding van diens tewerkstelling.
5.5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal Qjobs de werkelijk verrichte prestaties  van de uitzendkracht, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren. Indien de Gebruiker uren zou doorgeven op een andere wijze dan de prestatiestaat, zal  Qjobs de uren op deze wijze verwerken en factureren aan de Gebruiker.
5.6. De gebruiker is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van de werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen aan de uitzendkracht, alsook voor de reiniging, herstelling en het  behoud in normale, gebruiksklare staat ervan zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering is afgesloten. Op verzoek kan Qjobs specifieke werkkledij voorzien,  in welk geval de kosten hiervan door Qjobs afzonderlijk worden aangerekend.

ARTIKEL 6.

6.1. I.g.v. een arbeidsongeval, zal de Gebruiker onmiddellijk Qjobs verwittigen en alle informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de  Gebruiker aansprakelijk gesteld worden.
6.2. De Gebruiker brengt Qjobs onmiddellijk op de hoogte van zodra een uitzendkracht wordt opgenomen in het register van eerste hulp als slachtoffer van een licht ongeval.
6.3. Indien er sprake is van een ernstig arbeidsongeval, in de zin van artikel 94, 1° van de Welzijnswet en artikel I.6-2 van de Codex Welzijn op het Werk, zal de gebruiker een beroep doen op  haar interne en/of externe preventiedienst voor het opstellen van het omstandig verslag. Qjobs zal onverwijld door de Gebruiker worden betrokken bij het onderzoek en zal op diens  verzoek ook de nodige inlichtingen verschaffen. De kosten die eventueel zouden voorvloeien uit het onderzoek door de Gebruiker zijn steeds te haren laste.
6.4. Bij een arbeidsongeval, waarbij een uitzendkracht het slachtoffer is, en veroorzaakt door een nalatigheid van de Gebruiker, bestaat er een verhaalsmogelijkheid vanwege de  verzekeringsmaatschappij.

ARTIKEL 7.

7.1. Qjobs zal wekelijks factureren op basis van de prestaties op de prestatiestaat en van de overeengekomen tarieven, behoudens i.g.v. toepassing van artikel 5.5.
7.2. Eventuele klachten over facturen moet de Gebruiker op straffe van onontvankelijkheid binnen acht kalenderdagen na de ontvangst van de factuur d.m.v. gemotiveerd aangetekend  schrijven aan Qjobs overmaken. Zelfs i.g.v. een betwisting, zal er echter geen opschorting van betalingsverplichting zijn en zal de Gebruiker de facturen dienen te betalen.
7.3. I.g.v. laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten aangerekend worden aan een interestvoet van 12% op jaarbasis. Verder is ten titel van  forfaitaire schadevergoeding een vergoeding verschuldigd van 10% op de openstaande som met een minimum van 125 EUR. De wanbetaling van één factuur maakt de overige facturen,  ook de niet-vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar waarbij tevens alle eventuele betalingstermijnen vervallen.

ARTIKEL 8.

8.1. Indien de Gebruiker haar wettelijke en/of contractuele verplichtingen en/of de voorwaarden niet zou naleven en/of i.g.v. wezenlijke inbreuk op de overeenkomst, heeft Qjobs het recht  om zonder rechterlijke tussenkomst, noch schadevergoeding, de lopende overeenkomst(en) te ontbinden.
8.2. Qjobs heeft het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, noch schadevergoeding te ontbinden i.g.v. faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke  wijziging aan de juridische toestand van de Gebruiker, zonder dat zij kan worden aangesproken tot enige schadevergoeding.
8.3. Wanneer de overeenkomst door Qjobs buitengerechtelijk wordt ontbonden, heeft zij recht op een forfaitaire schadevergoeding van 25.000 EUR, met dien verstande dat zij steeds het  recht, maar niet de verplichting, heeft om een hogere schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9.

9.1. Een uitzendkracht kan slechts door de Gebruiker (of door een aan haar verbonden onderneming) tewerkgesteld worden (in de meest brede zin) zonder tussenkomst van Qjobs , wanneer  de uitzendkracht minstens het aantal voltijdse dagen dat overeengekomen is met Qjobs effectief heeft gewerkt. Bij gebreke aan een afspraak hieromtrent tussen de Gebruiker en Qjobs,  zal een forfaitair quotum van 150 voltijdse dagen (oftewel 1.200 effectief gepresteerde uren) gelden. Indien de klant (of een aan haar verbonden onderneming) de uitzendkracht voor het  einde van deze (overeengekomen of forfaitair vastgestelde) minimumtermijn van effectief gewerkte voltijdse dagen, in welke vorm en onder welk statuut dan ook (vast onbepaalde duur,  vast bepaalde duur, IBO, zelfstandige dienstverlening etc.) zou tewerkstellen, is zij aan Qjobs een forfaitaire en niet-herleidbare vergoeding verschuldigd ten belope van minimum 20%  van het bruto-jaarloon van de uitzendkracht, met een minimumbedrag van 7.500 EUR.
Deze vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het akkoord tussen de Gebruiker en Qjobs dat de vergoeding, toekomend aan Qjobs, onder meer gebaseerd is op de kosten die de  gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening.
9.2. De Gebruiker is deze vergoeding tevens verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is of binnen zes (6) maanden na het einde van het laatste  uitzendcontract, een arbeidsverhouding (in de meest brede zin) met de Gebruiker (of een aan haar verbonden onderneming) zou aangaan, voor zover de uitzendkracht niet minstens het  aantal (overeengekomen of forfaitair vastgestelde) voltijdse dagen heeft gepresteerd via Qjobs.

ARTIKEL 10.

10.1. De Gebruiker die eenzijdig de samenwerking zou beëindigen, en/of handelingen zou stellen die een verdere samenwerking naar oordeel van Qjobs onmogelijk zou maken (zoals bv.  wanbetaling), is aan Qjobs een forfaitaire vergoeding van 25.000 EUR verschuldigd.

ARTIKEL 11.

11.1. Qjobs en de Gebruiker erkennen dat zij elk voor hun eigen activiteiten en wettelijke verplichtingen kwalificeren als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 4, lid 7 van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming en in de hoedanigheid elk aan hun wettelijke verplichtingen zullen voldoen.
11.2. Qjobs zal de persoonsgegevens van contactpersonen van de Gebruiker met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform haar privacyverklaring, die steeds kan  worden geraadpleegd op haar website en de Gebruiker verklaart deze privacyverklaring te hebben gelezen en geïnformeerd te zijn. De Gebruiker zal aan Qjobs enkel persoonsgegevens  verstrekken voor zover zij hiertoe gerechtigd is en de eventuele toestemming heeft verkregen van de betrokkene(n). De Gebruiker zal Qjobs vrijwaren voor elke aanspraak van  kandidaten, medewerkers van de gebruiker of andere derden i.v.m. een schending door de Gebruiker van deze bepalingen.
11.3. De Gebruiker verbindt er zich toe Qjobs binnen de wettelijk bepaalde termijnen in te lichten en te vrijwaren i.g.v. een gegevenslek waarbij persoonsgegevens betrokken zijn.

ARTIKEL 12.

12.1. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel van Qjobs bevoegd. Alle geschillen zullen worden beslecht  conform het intern Belgisch recht.