Algemene voorwaarden uitzendkracht

1. Voor de overeenkomst gesloten tussen Qjobs en de uitzendkracht gelden de bepalingen van de Wet van 24 juli 1987 en de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in de NAR of in  Paritair Comité 322. De uitzendkracht verbindt zich ertoe om Qjobs onverwijld in te lichten van elk feit dat van die aard is om de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen.

2. De overeenkomst voor uitzendarbeid is een overeenkomst van bepaalde duur die zal eindigen uiterlijk op de vervaldatum. De uitzendkracht zal de arbeidsovereenkomst – behoudens  oorzaken buiten de wil van Qjobs om – voor aanvang van de tewerkstelling ontvangen. De uitzendkracht verbindt zich ertoe om een exemplaar van deze overeenkomst behoorlijk  ondertekend te bezorgen aan Qjobs, uiterlijk op het moment waarop de uitzendkracht zijn uitzendopdracht aanvat bij de gebruiker. Behoudens i.g.v. andersluidende bepaling, zal het  proefbeding een duur van drie arbeidsdagen hebben.

3. Qjobs zal alle inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verloning die aan de uitzendkracht verschuldigd is uit te betalen binnen acht werkdagen na het einde van de prestaties.

4. De uitzendkracht is ertoe gehouden alle documenten die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst te bewaren. De documenten kunnen door Qjobs opgevraagd worden en de  uitzendkracht zal deze op eerste verzoek bezorgen aan Qjobs.

5. Tussen de uitzendkracht en Qjobs wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bepaalde onvoorzienbare omstandigheden zoals o.m. staking, lock-out, faillissement en gerechtelijke  reorganisatie van de gebruiker een ontbindende voorwaarde vormen voor deze overeenkomst.

6. De uitzendkracht wordt verboden zowel tijdens de overeenkomst als na de beëindiging ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, de uitvindingen, methodes, klantenlijsten, bijzonderheden,  fabrieksgeheimen of zaken eigen aan Qjobs te kopiëren of mee te delen aan derden, dan wel om deze gegevens voor persoonlijk profijt aan te wenden. Zowel tijdens de overeenkomst  als na de beëindiging ervan, is het de uitzendkracht verboden om enige medewerking te verlenen aan daden van oneerlijke concurrentie. Deze verbintenissen zijn van toepassing zowel  ten opzichte van Qjobs als ten opzichte van de gebruiker.

7. De persoonsgegevens die door Qjobs worden ingezameld en verwerkt zullen enkel worden aangewend in het kader van de activiteiten van Qjobs en in het bijzonder de uitvoering van de  overeenkomst van uitzendarbeid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Data  Protection Notice van Qjobs, gekend door de uitzendkracht.

8. De uitzendkracht verbindt zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst integraal na te komen. De uitzendkracht erkent een exemplaar van het arbeidsreglement van Qjobs, alsook van  de werkpostfiche - die integraal deel zal uitmaken van deze overeenkomst - ontvangen te hebben.

9. De uitzendkracht verbindt zich ertoe om steeds zijn (of haar) elektronische identiteitskaart alsook het formulier C.3.2 A uitgeschreven op zijn (of haar) naam bij zich te hebben op de  arbeidsplaats. Ingeval hij (of zij) rechtstreeks door de gebruiker wordt opgeroepen, zal de uitzendkracht Qjobs hiervan verwittigen voorafgaandelijk aan het begin van de tewerkstelling,  zodanig dat Qjobs haar verplichtingen inzake de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling kan nakomen. Indien de uitzendkracht in gebreke zou blijven, kan Qjobs hiervoor niet  aansprakelijk gesteld worden en zullen daaruit voortvloeiende kosten integraal voor rekening van de uitzendkracht zijn.

10. De uitzendkracht verklaart niet ontslaan te zijn door de gebruiker in een periode van twaalf maanden vóór de periode van tewerkstelling.

11. De uitzendkracht verbindt er zich toe het bewijs te leveren van de gevolgde opleiding inzake veiligheid. Indien dergelijk document niet kan worden voorgelegd, zal de uitzendkracht via  legitimatiekaarten aan Qjobs bewijzen dat hij in de bouwsector een anciënniteit heeft opgebouwd van vijf jaar binnen vijftien voorafgaande jaren van deze overeenkomst.

12. Bijzondere bepalingen voor de uitzendkracht-student: Voor studenten is de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van toepassing. De plaats en naam van E.H.B.O.  verlener en verbandkoffer: zie personeelsdienst gebruiker. Voor de gegevens van de externe preventiedienst, werknemersafgevaardigden en inspectie sociale wetten: zie  arbeidsreglement van de gebruiker.13. Indien de uitzendkracht niet aanwezig zou kunnen zijn op het werk, dan wel wanneer hij (of zij) er door de gebruiker rechtstreeks van wordt  verwittigd geen arbeid meer te moeten uitvoeren, zal hij - ongeacht de reden of de gebeurtenis - Qjobs hiervan onverwijld in kennis stellen.
De uitzendkracht verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle gevolgen te dragen van een inkorting van de overeenkomst die te wijten is aan diens gebrekkig handelen of nalaten.

14. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt zijn bevoegd.