Privacyverklaring

QJOBS QUALITY JOBS @ WORK bv   
QUALITY JOBS CONSTRUCT nv   
Q-ACADEMY cvba

I. INLEIDING

De bedrijven, in de aanhef en in Bijlage 1 vermeld («Qjobs»), hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens.   

In het bijzonder wil Qjobs de persoonsgegevens beschermen tegen onder meer verlies, datalekken, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.   

Qjobs wil U door middel van deze Privacyverklaring dan ook op een begrijpelijke manier informeren en inzicht verschaffen over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.   

Qjobs behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.   

De meest actuele versie van deze Privacyverklaring is raadpleegbaar op de website van Qjobs (www.qjobs.be) en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij haar Data Protection Officer.

II. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Elk van de bedrijven opgesomd in Bijlage 1 is afzonderlijk te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens.   

Deze Privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Boek XII van het Wetboek Economisch Recht (voor zover van toepassing).   

Naargelang Uw professionele activiteiten worden verschillende persoonsgegevens meegedeeld (o.a. naam, adres, ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer, etc.).   

Uitsluitend de betrokkene is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die aan Qjobs worden meegedeeld. Elke betrokkene is echter vrij om zijn (of haar) persoonsgegevens al dan niet aan Qjobs mee te delen. Het aangaan van een samenwerking met Qjobs kan evenwel geweigerd worden indien de betrokkene zijn (of haar) persoonsgegevens niet wil en/of kan meedelen.

III. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Met het oog op het verlenen van onze professionele diensten, moeten wij verschillende persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Indien in deze Privacyverklaring wordt gesproken over persoongegevens (of een gelijkaardige term of afgeleide daarvan) wordt steeds verwezen naar de definitie onder artikel 4 van de AVG.

Enerzijds worden persoonsgegevens verzameld, wanneer deze door U aan ons worden meegedeeld:

 • Identificatiegegevens,  zoals bv. naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, etc.; 
 • Professionele en/of opleidingsgegevens, zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, etc.
 • Gegevens in het kader van de loonadministratie, zoals bv. rijksregisternummer, gezinssamenstelling, burgerlijke staat, bankrekeningnummer,etc.

Qjobs kan - in uitzonderlijke gevallen - ook medische gegevens verzamelen, maar enkel als dat noodzakelijk is voor bv. het organiseren van een (wettelijk) verplicht medisch toezicht. Voor het overige worden er door Qjobs geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verzameld. 

Anderzijds ontvangt Qjobs ook via derden persoonsgegevens die U aan hen ter beschikking heeft gesteld (bv. via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding in het kader van haar wettelijke opdracht om arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding te organiseren).

Tot slot verwerken wij ook publiek beschikbare gegevens. Het gaat hier bv. om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht of gegevens die U zelf publiek zou hebben gemaakt, zoals informatie op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn. 

Qjobs verbindt zich ertoe om de verzameling en verwerking van persoonsgegevens steeds te beperken tot hetgeen nodig is om haar diensten te kunnen verstrekken.

IV. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN

De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verzameld. We verwerken Uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw identificatiegegevens:    
  - Om U de gevraagde diensten op de meest optimale manier te kunnen verstrekken   
  - Om ervoor te zorgen dat de juiste profielen (klant-uitzendkracht) aan elkaar worden gekoppeld

De rechtsgrond voor het verwerken van Uw identificatiegegevens is, afhankelijk van de context, de uitvoering van de overeenkomst of Uw uitdrukkelijke toestemming

 • Uw professionele en/of opleidingsgegevens, afhankelijk van de context:   
  - Om het instroom- en sollicitatieproces te kunnen doorlopen   
  - Om de gevraagde diensten op de meest optimale manier te kunnen verstrekken   
  - Om ervoor te zorgen dat de juiste profielen (klant-uitzendkracht) aan elkaar worden gekoppeld

De rechtsgrond voor het verwerken van Uw professionele en/of opleidingsgegevens is, afhankelijk van de context, de uitvoering van een overeenkomst of het gerechtvaardigd belang van Qjobs.

 • Gegevens voor loonadministratie:   
  - Voor de uitbetaling van lonen en extralegale voordelen, vakantiegelden, of andere krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde betalingen   
  - Om te kunnen voldoen aan de toepasselijke fiscale en sociale verplichtingen

De rechtsgrond voor het verwerken van gegevens voor loonadministratie is de uitvoering van een overeenkomst.   

Qjobs zal Uw persoonsgegevens ook verwerken met het oog op het versturen van direct marketing. Qjobs wil benadrukken dat zij steeds de toepasselijke regelgeving zal respecteren en enkel direct marketing zal versturen naar bestaande klanten, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten.   

Direct marketing zal gebeuren op basis van de gerechtvaardigde belangen van Qjobs, met dien verstande dat de rechten en belangen van de betrokkene steeds het overwicht zullen hebben. De betrokkene zal ook steeds de mogelijkheid hebben om zich uit te schrijven.

V. DUUR VAN DE VERWERKING

Qjobs zal de persoonsgegevens van de betrokkenen bewaren zolang zulks noodzakelijk is in het kader van de doeleinden van de verwerking.   

Klantengegevens zullen na een termijn van tien (10) jaar na de beëindiging van de samenwerking verwijderd worden, behalve wanneer Qjobs deze op grond van specifieke wet- of regelgeving langer zou moeten bewaren of in geval van een lopend (gerechtelijk) geschil.   

De persoonsgegevens van uitzendkrachten worden voor een termijn van tien (10) jaar na de beëindiging van de laatste arbeidsovereenkomst bewaard, met uitzondering van loonbrieven en curricula vitae, die na een termijn van vijf (5) jaar verwijderd zullen worden.   

Qjobs zal de persoonsgegevens van kandidaten bewaren gedurende een termijn van vijf (5) jaar.   

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die Qjobs verplichten om Uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om zich te verdedigen tegen een vordering in rechte. 

VI. RECHTEN

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de toepasselijke wet- en regelgeving kan U beschikken over de volgende rechten:   
 

 • Recht op toegang en inzage   
  U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die Qjobs over U heeft verzameld en na te gaan waarvoor zij deze persoonsgegevens verwerkt, conform de bepalingen die gelden in de sector.   

  Qjobs zal U een volledig overzicht geven van de persoonsgegevens die over U worden bewaard. U kan tevens kosteloos een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.
 • Recht op verbetering   
  U heeft het recht om eventueel onjuiste persoonsgegevens (o.a. naam, adres, e-mailadres, etc.) te verbeteren, alsook om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
 • Recht op wissing   
  Indien U van mening bent dat Qjobs bepaalde persoonsgegevens zou verwerken op onrechtmatige basis, kan U haar verzoeken om Uw persoonsgegevens te laten verwijderen.   
  Qjobs kan de wissing van Uw persoonsgegevens evenwel weigeren, indien zulks noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wettelijke of reglementaire verplichting of de uitvoering van een overeenkomst, dan wel in het kader van het gerechtvaardigd belang van Qjobs.
 • Recht op beperking   
  Indien Uw persoonsgegevens onjuist zouden zijn en U gevraagd heeft om deze aan te passen, kan U verzoeken om de verwerking ervan te beperken.    

  Zulks houdt in dat Qjobs de persoonsgegevens uitsluitend nog met Uw toestemming verder kan verwerken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens   
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die door Qjobs zijn verzameld, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. U heeft evneens het recht om deze gegevens over te doen dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, conform de bepalingen die gelden in de sector.
 • Recht van bezwaar   
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op grond van ernstige en legitieme motieven.    

  Het recht van bezwaar is echter niet van toepassing op de verwerking die voor Qjobs noodzakelijk is voor (i) het uitvoeren van een wettelijke of reglementaire verplichting, (ii) de uitvoering van de overeenkomst of (iii) het gerechtvaardigd belang van Qjobs.   

  Qjobs zal Uw verzoek beantwoorden uiterlijk binnen één (1) maand na de ontvangst ervan. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. 
 • Recht op intrekking van toestemming    
  Wanneer Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Uw toestemming, kan U deze toestemming steeds intrekken. Qjobs zal de betreffende persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen.   

  U kan Uw rechten uitoefenen door U te wenden tot de Data Protection Officer van Qjobs via het e-mailadres privacy@qjobs.be. Desgevallend zal U zich moeten identificeren.    

  Qjobs streeft ernaar om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met Uw persoonsgegevens. Indien U ondanks haar inspanningen toch van oordeel zou zijn dat Uw rechten geschonden zijn en U bij Qjobs voor Uw bezorgdheden geen gehoor vindt, kan U een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: 

  Gegevensbeschermingsautoriteit   
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel   
  Tel. 02 274 48 00   
  Fax. 02 274 48 35   
  E-mail: contact@adp-gba.be

VII. DOORGIFTE AAN DERDEN

Qjobs kan Uw persoonsgegevens doorgeven aan derde-dienstverleners die commerciële, technische of operationele diensten verlenen (bv. verzekeringsmakelaar, etc.), alsook aan derde-dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten), doch enkel wanneer zulks noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten en/of indien Qjobs daartoe verplicht zou zijn op grond van dwingende wet- of regelgeving of een gerechtelijk bevel.

Ook zij respecteren het vertrouwelijk karakter van Uw persoonsgegevens en kunnen deze persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan hen zijn meegedeeld.   

In geen geval zal Qjobs Uw persoonsgegevens verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.   

Qjobs kan Uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien gegevens zouden worden doorgegeven naar een land dat geen passend beschermingsniveau zou bieden, waarborgen wij steeds dat zij alle maatregelen treffen om Uw persoonsgegevens te beschermen (met inbegrip van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming).

VIII. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Qjobs zal de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om Uw persoonsgegevens volgens een afdoende veiligheidsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, toegang door onbevoegden of elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.   

In geen geval kan Qjobs aansprakelijk zijn voor rechtstreeks en/of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het onrechtmatig gebruik van Uw persoonsgegevens door een derde.

IX. VEILIGHEIDSINCIDENTEN

Afhankelijk van de context, heeft Qjobs de verplichting om incidenten met betrekking tot de beveiliging van Uw persoonsgegevens binnen 72 uur te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.   

Qjobs garandeert dat zij U zal inlichten zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Uw persoonsgegevens indien er een redelijke grond zou zijn om te vermoeden dat de U schade zou oplopen door deze inbreuk.

X. NOG VRAGEN?

Indien U na het lezen van deze Privacyverklaring vragen of opmerkingen zou hebben met betrekking tot de verzameling en verwerking van Uw persoonsgegevens, kan U steeds contact opnemen met de Data Protection Officer van Qjobs, hetzij per aangetekende post gericht aan de zetel, hetzij via privacy@qjobs.be.

Datum van de laatste herziening : 9 februari 2023

BIJLAGE 1: ONDERNEMINGEN OP WIE DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING IS

1. QJOBS QUALITY JOBS @ WORK bv, met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50, KBO 0478.962.937 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt)   

2. QUALITY-JOBS CONSTRUCT nv, met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50, KBO 0477.288.795 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt)   

3. Q-ACADEMY cvba, met zetel te 3900 Pelt, Lieven Bauwenslaan 6B, KBO 0540.910.107 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt).